GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK CÔ TÔ

01/03/2023

 Tên cơ quan: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cô Tô (Cây ATM thuộc đơn vị quản lý, vận hành)

 

Agribank chi nhánh huyện Cô Tô là chi nhánh loại 2 trực thuộc Agribank tỉnh Quảng Ninh, với chức năng là: Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo phân cấp của Agribank. Với nhiệm vụ là huy động vốn; Cho vay; bảo lãnh; kinh doanh ngoại hối; cung ứng dịch vụ thanh toán ngân quỹ và các hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử. Với chức năng nhiện vụ đó, Agribank đóng vai trò là Ngân hàng Thương mại nhà nước có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc chuyển tải đồng vốn, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới nền kinh tế và đóng góp một phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Về cơ cấu tổ chức, nhân sự: Tính đến thời điểm 31/12/2022 đơn vị có tổng số CBNV là 14 cán bộ. Trong đó: Hợp đồng xác định không thời hạn là 14 cán bộ; Lao động qua công ty vệ sĩ 03 người.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ hiện tại: Trình độ Thạc sỹ có 01 người, tỷ lệ 7,14%; Trình độ Đại học có 12 cán bộ, tỷ lệ 85,68%; Trình độ trung cấp và tương đương có 01 người, tỷ lệ 7,14% ( nhân viên bảo vệ kiêm lái xe ).

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị 02 người, sơ cấp lý luận chính trị 01 người. Tổng số đảng viên trong chi nhánh: 11 đảng viên, chiếm tỷ lệ 78,58% cán bộ, nhân viên.

- Ban Giám đốc: Có 03 người. Trong đó 01 người là Giám đốc; 02 người là Phó giám đốc, kiêm Trưởng phòng KHKD và kiêm Trưởng phòng KTNQ.

- Tại đơn vị có 02 phòng nghiệp vụ ( phòng KHKD, Phòng kế toán ngân quỹ)

+ Phòng Kế hoạch Kinh doanh có 04 người ( 01 phó phòng và 03 cán bộ tín dụng,)

+ Phòng Kế toán Ngân quỹ có 07 người (01 phó phòng; 01 GDV quầy loại 1; 02 giao dịch viên quầy loại 2; 01 thủ kho kiêm thủ quỹ; 01 hành chính tạp vụ; 01 bảo vệ kiêm lái xe).

 

- Số điện thoại hỗ trợ:

Hotline:  0388078655 - 0962339024 - 0943388123