Vì Cô Tô không rác thải nhựa

23/01/2024

 Trong những năm qua, huyện Cô Tô luôn nỗ lực thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đặc biệt, năm 2022 huyện đã triển khai thí điểm và thực hiện hiệu quả Đề án “Huyện đảo Cô Tô không có rác thải nhựa” (Đề án 175). Qua đó, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của người dân, góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường, cảnh quan trên địa bàn.

Tin khác